HSSK Klussen & Schilderen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

Bedrijf:
De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

HSSK Schilderen & Klussen:
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: HSSK Schilderen & Klussen gevestigd aan Palestrinalaan 705 te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73707481;

Locatie:
De locatie waar HSSK Schilderen & Klussen in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, dient uit te voeren of heeft uitgevoerd;

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de organisatie die met HSSK Schilderen & Klussen een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Opgeleverde:
De werkzaamheden en materialen die HSSK Schilderen & Klussen aan de Opdrachtgever heeft opgeleverd;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen HSSK Schilderen & Klussen en de Opdrachtgever;

Schriftelijk:
Schriftelijk, via de e-mail of via een WhatsApp bericht.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van HSSK Schilderen & Klussen, op alle Overeenkomsten en op alle rechtshandelingen tussen HSSK Schilderen & Klussen en de Opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met HSSK Schilderen & Klussen zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door HSSK Schilderen & Klussen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien HSSK Schilderen & Klussen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat HSSK Schilderen & Klussen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

HSSK Schilderen & Klussen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offerte en prijzen

3.1. Alvorens HSSK Schilderen & Klussen een offerte maakt, voert HSSK Schilderen & Klussen een visuele inspectie uit op de Locatie. Na deze visuele inspectie stelt HSSK Schilderen & Klussen de offerte op die gebaseerd is op deze visuele inspectie en wordt de offerte naar de Opdrachtgever gestuurd.

3.2. Iedere offerte van HSSK Schilderen & Klussen is vrijblijvend, ook indien in de offerte een bepaalde geldigheidstermijn is opgenomen.

3.3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan HSSK Schilderen & Klussen opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop HSSK Schilderen & Klussen zijn offerte baseert. Indien blijkt dat de door de Opdrachtgever opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.4. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten of offertes binden HSSK Schilderen & Klussen niet.

Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte, binnen de geldigheidstermijn van de offerte, Schriftelijk heeft geaccordeerd.

4.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt in overleg de startdatum van de werkzaamheden overeengekomen.

 

Artikel 5. Annulering

5.1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst een week of korter voor de overeengekomen startdatum annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen:

A. Bij annulering 1 week of korter en langer dan 24 uur voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden: 10% van de overeengekomen aanneemsom;

B. Bij annulering 24 uur of korter voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden: 45% van de overeengekomen aanneemsom.

5.2. Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. HSSK Schilderen & Klussen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2. HSSK Schilderen & Klussen heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever, derden in te schakelen.

6.3. HSSK Schilderen & Klussen is nimmer verantwoordelijk voor de conditie of kwaliteit van bestaand werk, waaraan of waarop werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden of zijn uitgevoerd.

 

Artikel 7. Uitvoeringstermijn

7.1. Opgave van een uitvoeringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde uitvoeringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.

7.2. In het geval dat een met de Opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van HSSK Schilderen & Klussen ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

7.3. Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.

7.4. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HSSK Schilderen & Klussen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HSSK Schilderen & Klussen worden verstrekt.

8.2. Indien de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8.3. De Opdrachtgever is gehouden HSSK Schilderen & Klussen onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

8.4. De Opdrachtgever dient er tijdig voor zorg te dragen dat:

A. De Locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor HSSK Schilderen & Klussen;

B. De Locatie vrij is van obstakels;

C. Er voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en afvoer van materialen en voor het plaatsen van ladders en/of steigers;

D. HSSK Schilderen & Klussen voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren;

E. HSSK Schilderen & Klussen beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor HSSK Schilderen & Klussen relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de werkzaamheden;

F. HSSK Schilderen & Klussen op de Locatie de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren;

G. Op de Locatie plek is voor het plaatsen van het koffiezetapparaat van HSSK Schilderen & Klussen;

H. HSSK Schilderen & Klussen op de Locatie zijn gereedschap veilig kan opslaan;

I. Op de Locatie een toilet aanwezig is waarvan HSSK Schilderen & Klussen gebruik mag maken.

8.5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van toestemmingen en/of vergunningen die benodigd zijn i.v.m. het uitvoeren van de werkzaamheden.

8.6. Indien HSSK Schilderen & Klussen op het afgesproken tijdstip niet de toegang wordt verleend tot de Locatie om de werkzaamheden uit te voeren, dan heeft HSSK Schilderen & Klussen het recht de extra kosten die hij daardoor moet maken, zoals arbeidstijd en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.7. Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen, het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden en/of het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en/of overige zaken, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en correct leveren, (laten) uitvoeren en/of ter beschikking stellen. Indien dit niet tijdig geschiedt en/of indien de geleverde of ter beschikking gestelde zaken gebreken bevatten of niet voldoen aan de overeengekomen specificaties, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de gevolgen.

8.9. HSSK Schilderen & Klussen draagt zorg voor de benodigde ladders en steigers. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van deze ladders of steigers, dan is dat volledig voor eigen risico en is HSSK Schilderen & Klussen nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt door het gebruik van deze ladders of steigers.

8.10. Indien derden, zoals de buren van de Opdrachtgever, overlast zouden kunnen ondervinden aan de werkzaamheden, dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever deze derde tijdig ervan in kennis te stellen dat de werkzaamheden tot overlast zouden kunnen leiden.

8.11. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat bestaand werk waaraan of waarop werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden geen gebreken bevat en geschikt is voor de werkzaamheden.

8.12. De Opdrachtgever vrijwaart HSSK Schilderen & Klussen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens HSSK Schilderen & Klussen of die voortvloeien uit de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de Opdrachtgever onrechtmatig jegens HSSK Schilderen & Klussen handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die HSSK Schilderen & Klussen daardoor lijdt, waaronder omzetverlies, en is HSSK Schilderen & Klussen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 9. Materialen

9.1. HSSK Schilderen & Klussen zal bij het uitvoeren van de Overeenkomst waar het de daarbij door hem te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

9.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de Opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

 

Artikel 10. Aanneemsom, meerwerk en extra kosten

10.1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden komen HSSK Schilderen & Klussen en de Opdrachtgever een vaste aanneemsom overeen.

10.2. Indien werkzaamheden in opdracht van de Opdrachtgever worden uitgevoerd die niet onder de aanneemsom vallen, dan worden die werkzaamheden naast de aanneemsom apart aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

10.3. Naast de werkzaamheden omschreven in artikel 10.2 heeft HSSK Schilderen & Klussen het recht extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen indien:

a. De Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd;

b. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen dan wel veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door de Opdrachtgever;

c. Er sprake is van onvoorziene omstandigheden die leiden tot extra kosten en/of extra werkzaamheden voor HSSK Schilderen & Klussen, zoals een gebrek aan de (on)roerende zaak waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dat niet tijdens de visuele inspectie, uitgevoerd voorafgaand aan het opstellen van de offerte, zichtbaar was;

d. HSSK Schilderen & Klussen extra werkzaamheden dient uit te voeren doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals omschreven in artikel 8.

10.4. Indien er sprake is van door de Opdrachtgever gewenste extra of gewijzigde werkzaamheden die leiden tot extra kosten, dan stelt HSSK Schilderen & Klussen voorafgaand aan de uitvoering van de extra of gewijzigde werkzaamheden de Opdrachtgever in kennis van de extra kosten, tenzij de Opdrachtgever de noodzaak van de prijsverhoging uit zelfzelf had moeten begrijpen.

 

Artikel 11. Oplevering

11.1. Indien de werkzaamheden gereed zijn, dan stelt HSSK Schilderen & Klussen de Opdrachtgever daarvan in kennis en dient de Opdrachtgever de werkzaamheden direct na deze kennisgeving te inspecteren en eventuele gebreken aan HSSK Schilderen & Klussen te melden.

11.2. Het opleverdossier zoals omschreven in artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek (BW) is niet van toepassing. Aan de Opdrachtgever wordt bij de oplevering geen opleverdossier verstrekt.

11.3. Indien de Opdrachtgever:

a. Niet de inspectie uitvoert zoals omschreven in artikel 11.1; of

b. Niet tijdens de inspectie aan HSSK Schilderen & Klussen meldt dat de werkzaamheden niet zijn zoals overeengekomen,
dan wordt de Opdrachtgever geacht de werkzaamheden te hebben aanvaard. Deze aanvaarding betekent dat de voltooide werkzaamheden in overeenstemming zijn met hetgeen partijen zijn overeengekomen en dat de Opdrachtgever geen aanspraak kan maken op kosteloze uitvoering van extra werkzaamheden.

11.4. Na de (stilzwijgende) aanvaarding van de werkzaamheden worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd.

 

Artikel 12. Garantie

12.1. Op werkzaamheden die door HSSK Schilderen & Klussen binnen zijn uitgevoerd wordt een garantie verleend van 2 jaar.

12.2. Op werkzaamheden die door HSSK Schilderen & Klussen buiten zijn uitgevoerd wordt een garantie verleend van 1 jaar.

12.3. Een beroep op de garantie dient Schriftelijk bij HSSK Schilderen & Klussen te worden ingediend.

12.4. De Opdrachtgever dient HSSK Schilderen & Klussen de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

12.5. Indien de Opdrachtgever een beroep doet op de garantie en deze garantieclaim door HSSK Schilderen & Klussen wordt geaccepteerd, dan worden kosteloos herstelwerkzaamheden door HSSK Schilderen & Klussen uitgevoerd.

12.6. Een beroep op de garantie wordt niet gehonoreerd en er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van HSSK Schilderen & Klussen indien:

a. Schade aan het Opgeleverde is ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de Opdrachtgever en/of een derde;

b. Zonder voorafgaande toestemming van HSSK Schilderen & Klussen door de Opdrachtgever en/of een derde wijzigingen en/of reparaties aan het Opgeleverde zijn uitgevoerd;

c. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, extreme weersomstandigheden, storm, blikseminslag, natuurrampen, ontploffingen, vernieling, aardverschuivingen en overstromingen;

d. Gebreken het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door HSSK Schilderen & Klussen zijn opgeleverd.

12.7. De Opdrachtgever bepaalt de kleur en de te gebruiken materialen. Derhalve worden klachten of een beroep op de garantie niet in behandeling genomen indien die betrekking hebben op de door de Opdrachtgever gekozen kleur of gekozen materialen.

12.8. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van HSSK Schilderen & Klussen door een derde of door de Opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten.

12.9. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 13. Facturatie en betaling

13.1. Facturatie geschiedt als volgt:

a. 10% van de aanneemsom onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst;

b. 45% van de aanneemsom op de startdatum van de werkzaamheden;

c. 45% van de aanneemsom onverwijld na de oplevering.

13.2. HSSK Schilderen & Klussen stuurt de factuur via de e-mail of middels een WhatsApp bericht.

13.3. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum.

13.4. HSSK Schilderen & Klussen heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt. De Opdrachtgever wordt middels een Schriftelijke verklaring van een dergelijke opschorting in kennis gesteld. HSSK Schilderen & Klussen is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever door een dergelijke opschorting lijdt.

13.5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, dan is de Opdrachtgever direct in verzuim. De Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is. In een dergelijk geval wordt de wettelijke rente voor handelstransacties aan de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in rekening gebracht. De Opdrachtgever zijnde een Consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij de Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Bij de Opdrachtgever zijnde een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

13.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van HSSK Schilderen & Klussen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.7. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

14.1. HSSK Schilderen & Klussen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;

b. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2. HSSK Schilderen & Klussen is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de Opdrachtgever of van derden, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of door goederen achtergelaten op de Locatie.

14.3. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. HSSK Schilderen & Klussen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.

14.4. Indien de Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het Opgeleverde, dan is iedere aansprakelijkheid van HSSK Schilderen & Klussen ten aanzien van een gebrek aan het Opgeleverde en eventuele (gevolg)schade uitgesloten.

14.5. HSSK Schilderen & Klussen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van roerende of onroerende zaken waaraan HSSK Schilderen & Klussen werkzaamheden verricht of heeft verricht.

14.6. HSSK Schilderen & Klussen is niet aansprakelijk voor verkleuring door de inwerking van licht.

14.7. HSSK Schilderen & Klussen is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt doordat een vergunning die benodigd is voor de werkzaamheden of het Opgeleverde niet wordt verleend, wordt ingetrokken of niet (tijdig) is aangevraagd.

14.8. HSSK Schilderen & Klussen is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.9. HSSK Schilderen & Klussen is niet aansprakelijk voor vorderingen van derden, zoals buren van de Opdrachtgever, die voortvloeien uit overlast die ervaren wordt door of na afloop van de werkzaamheden.

14.10. Aansprakelijkheid van HSSK Schilderen & Klussen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever schadebeperkende maatregelen te nemen.

14.11. Indien HSSK Schilderen & Klussen aansprakelijk mocht zijn voor enige schade of indien een aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van HSSK Schilderen & Klussen beperkt het bedrag dat de verzekeraar van HSSK Schilderen & Klussen uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet onder de verzekering valt, dan is de aansprakelijkheid van HSSK Schilderen & Klussen beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het gefactureerde bedrag voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.12. De Opdrachtgever vrijwaart HSSK Schilderen & Klussen voor vorderingen die derden tegen HSSK Schilderen & Klussen instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor HSSK Schilderen & Klussen niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Opdrachtgever is gehouden HSSK Schilderen & Klussen op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schades die voor HSSK Schilderen & Klussen mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

14.13. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het Opgeleverde of een handelen en/of nalaten van HSSK Schilderen & Klussen verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1. HSSK Schilderen & Klussen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot, extreme weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; grondstof tekorten of tekorten op de markt van overige zaken; ex- en importbelemmeringen; stroomstoring; epidemieën; pandemie; autopech; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens HSSK Schilderen & Klussen de werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.

15.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door HSSK Schilderen & Klussen ingeschakelde derde partij of van een leverancier van HSSK Schilderen & Klussen.

15.3. HSSK Schilderen & Klussen is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst die is ontstaan door een overmachtssituatie.

15.4. HSSK Schilderen & Klussen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HSSK Schilderen & Klussen zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.5. In het geval dat HSSK Schilderen & Klussen door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft HSSK Schilderen & Klussen het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat HSSK Schilderen & Klussen gehouden is om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

15.6. In het geval dat HSSK Schilderen & Klussen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de Opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, dan is HSSK Schilderen & Klussen gerechtigd om deze werkzaamheden te factureren.

 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1. HSSK Schilderen & Klussen is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien:

a. HSSK Schilderen & Klussen bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;

b. De Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens HSSK Schilderen & Klussen niet is nagekomen;

c. De omstandigheden waarin de werkzaamheden op de Locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;

d. Na het sluiten van de Overeenkomst HSSK Schilderen & Klussen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens HSSK Schilderen & Klussen niet zal nakomen.

16.2. HSSK Schilderen & Klussen is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.3. Voorts is HSSK Schilderen & Klussen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.4. HSSK Schilderen & Klussen is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd.

16.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van HSSK Schilderen & Klussen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HSSK Schilderen & Klussen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

16.6. HSSK Schilderen & Klussen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak HSSK Schilderen & Klussen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en HSSK Schilderen & Klussen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HSSK Schilderen & Klussen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18. Persoonsgegevens

18.1. HSSK Schilderen & Klussen verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de wijze waarop HSSK Schilderen & Klussen persoonsgegevens verwerkt, kan de Opdrachtgever de privacyverklaring van HSSK Schilderen & Klussen raadplegen, zie https://www.hsskklussen.com/privacyverklaring/.

 

Artikel 19. Vervaltermijn

19.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens HSSK Schilderen & Klussen in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle offertes van HSSK Schilderen & Klussen, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen HSSK Schilderen & Klussen en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

20.2. Geschillen tussen HSSK Schilderen & Klussen en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HSSK Schilderen & Klussen gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat HSSK Schilderen & Klussen zich Schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.